συναινετικό διαζύγιο

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Το συναινετικό διαζύγιο, είναι ένα από τα αντικείμενα τροποποιήσεως των νέων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Με τα άρθρα που μεταρρυθμίστηκαν απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου. Πλέον προβλέπεται πως ο γάμος λύνεται με υπογραφή συμφωνητικού ενώπιον συμβολαιογράφου.

Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα μέρη που επιθυμούν να λύσουν συναινετικά τον γάμο τους έχει ως εξής:
Για την λύση του γάμου με συμφωνία των μερών (συναινετικά), θα πρέπει να συνάπτεται συμφωνία μεταξύ των συζύγων, η οποία γίνεται εγγράφως είτε μεταξύ των συζύγων είτε με την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Οι σύζυγοι λοιπόν με την έγγραφή τους συμφωνία ή με την κοινή ψηφιακή τους δήλωση μπορούν να λύσουν το γάμο τους και μάλιστα χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής για αυτό. Χωρίς χρονοτριβές η όλη διαδικασία έχει πλέον εξομαλυνθεί, ο δε χρόνος έκδοσης του διαζυγίου ελαχιστοποιείται και δεν απαιτείται οι δύο πρώην σύζυγοι να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Εξωδικαστικά, η έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση συντάσσεται ενώπιον των δικηγόρων τους και υπογράφεται από τους ίδιους ή τους δικηγόρους τους αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλεται στο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της λύσεως του γάμου, όπως προαναφέρθηκε. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται από την ημερομηνία της υπογραφής του συμφωνητικού των συζύγων. Ο ορισμός δεκαήμερου μεταξύ της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου αποσκοπεί στο να διασφαλίζεται ότι η απόφαση των συζύγων για την λύση του γάμου τους είναι οριστική και ότι δεν θα αλλάξουν γνώμη.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος θα πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται ανωτέρω και ισχύει για δύο (2) έτη.

Μετά το πέρας του δεκαημέρου από την υπογραφή της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου και η έγγαμη συμβίωση παύει πια να υφίσταται.