Ζητήματα Εμπραγμάτου

Ζητήματα Εμπραγμάτου Δικαίου

Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους. Ενδεικτικά αναφέρονται υποθέσεις προσβολής, αναγνώρισης και διεκδίκησης κυριότητας, υποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων, προστασίας της νομής, εγγραφή & εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, διανομή κοινής περιουσίας κ.α. Επίσης, σας παρέχουμε νομική υποστήριξη σε περιπτώσεις σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, συνένωσης ή
κατάτμησης ακινήτων, και σύνταξης πάσης φύσεως προσυμφώνων συμβολαιογραφικών πράξεων.

Διενεργούμε έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, σας παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία αγοραπωλησιών ακινήτων, παράσταση σε συμβόλαια, εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης και βαρών, υποθέσεις ενώπιον Κτηματολογίου κ.ο.κ.

Καλέστε Μας
Η

Στείλτε Το Μήνυμα Σας